नोएडा क्षेत्र, नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर की पदधारिता
न्छप्ज् छ।डम् क्म्ैप्ळछ।ज्प्व्छ डवइपसम छवण् म्.डंपस ।ककतमेे
मुख्य अभियन्ता (वितरण), नोएडा क्षेत्र (नवसृ0) रिक्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)
मुख्य अभियन्ता (वितरण), नोएडा क्षेत्र (नवसृ0) रिक्त अधी0अभि0 (सं0)
विनविमं-नोएड़ा राकेश कुमार अधीक्षण अभियन्ता 7290056132
विनविमं-2 नोएड़ा (नवसृ0) अशोक कुमार सिंह अधीक्षण अभियन्ता 7290022542

विनविमं-नोएड़ा अमित कुमार पाल अधि0अभि0 (सं0) 7290055821
विनविखं-1, नौएडा रिक्त अधि0अभि0 (राजस्व)
विनविखं-1, नौएडा मनोज कुमार अधि0अभि0 7290055910
विनविख-5, नौएडा कृष्ण कुमार सारस्वत अधि0अभि0 7290056130

विनविखं-6 नोएडा राजेश कुमार अधि0अभि0 7290055804
विनविखं-7 नोएडा (नवसृजित) रिक्त अधि0अभि0 7290055913
विनपरीखं, नोएडा सचिन कुमार अधि0अभि0 7290056131
सूचना प्रौद्योगिकी खण्ड, नौएडा शिवम शर्मा अधि0अभि0 (आई0टी0) 7290055834
विनविमं0-2,नोएडा (नवसृजित) रिक्त अधि0अभि0(सं0)
विनविखं-2नोएड़ा यतेन्द्र कुमार अधि0अभि0 7290055957
विनविखं-3 नोएडा रिक्त अधि0अभि0 (राजस्व)
विनविखं-3 नोएडा अजय कुमार अधि0अभि0 7290056180
विविखं-4, नोएडा रिक्त अधि0अभि0 (राजस्व)
विविखं-4, नोएडा ब्रहमपाल अधि0अभि0 7290056040
विनविखं-8 नोएडा (नवसृजित) राकेश मोहन अधि0अभि0 7290022540
वि0वि0ख0-ग्रेटर
नोयडा प्रभात कुमार सिंह अधि0अभि0 7290055823
विनपरीखं-2 नोएडा (नवसृजित) दिनेश अग्रवाल अधि0अभि0 7290055912

विनविमं-नोएड़ा रिक्त सहा0अभि0(आई0टी0)
विनविमं-नोएड़ा सुश्री पंखुरी गर्ग सहा0अभि0 (सम्बद्ध)
विनविमं-नोएड़ा राहुल यादव सहा0अभि0 (सम्बद्ध)
विनविमं-नोएड़ा अभय कुमार सिंह सहा0अभि0 (आवंटित)
विनविखं-1, नौएडा नरेश कुमार उ0अ0-1,नोएडा 7290055848
विनविखं-1, नौएडा मनोज कुमार उ0अ0-4, नोएडा 7290055850
विनविखं-5, नोएडा रिक्त स0अभि0 (रा0)
विनविखं-5, नोएडा संजय सागर उ0अ0-3,नोएडा 7290056102
विनविखं-5, नोएडा विनय कुमार उ0अभि0-8, नोएडा 7290056097
विनविखं-5, नोएडा शशांक मिश्रा उ0अ0-9,नोएडा 7290056091
विनविखं-6, नौएडा रिक्त स0अभि0 (रा0)
विनविखं-6, नौएडा अनुराग सक्सेना स0अ0 (प्रशिक्षु)/ उ0अधि0-1,खोड़ा 7290056141
विनविखं-6, नौएडा अमित कुमार गौतम उ0अधि0-2,खोड़ा 7290056142
विनविखं-7, नौएडा (नवसृजित) अरूण कुमार उ0अ0-2, नोएडा 7290055849
विनविखं-7, नौएडा (नवसृजित) प्रेमराज सिंह उप0अधि0-13, नोएडा
वि0न0परी0खं0, नौएडा कपिल कुमार सहा0अभि0(मी-1) 7290055801
वि0न0परी0खं0, नौएडा सूर्य कान्त शर्मा सहा0अभि0(मी-5) 7290055805
वि0न0परी0खं0, नौएडा श्याम मिलन यादव सहा0अभि0(मी-6) 7290055806
वि0न0परी0खं0, नौएडा मनोज कुमार वर्मा सहा0अभि0(मी-7) 7290055807
आॅन लाईन बिलिंग सैन्टर नोएडा (सूचना प्रौद्योगिकी खण्ड, नौएडा) सुश्री प्रेरणा सहा0अभि0(आईटी) (डी0आर0सै0) 7290055835
आॅन लाईन बिलिंग सैन्टर नोएडा (सूचना प्रौद्योगिकी खण्ड, नौएडा) रवि यादव सहा0अभि0 (आई0टी0) 7290055846
आॅन लाईन बिलिंग सैन्टर नोएडा (सूचना प्रौद्योगिकी खण्ड, नौएडा) अरविन्द कुमार सहा0अभि0(प्रशिक्षु)/ सहा0अभि0 (आई0टी0) 7290055841
आॅन लाईन बिलिंग सैन्टर नोएडा (सूचना प्रौद्योगिकी खण्ड, नौएडा) नकुल उपाध्याय सहा0अभि0(प्रशिक्षु) (सीएस)(आईटी सेैल) 7290055840
आॅन लाईन बिलिंग सैन्टर नोएडा (सूचना प्रौद्योगिकी खण्ड, नौएडा) अरूण कुमार सहा0अभि0(आई0टी0) 7290055845
आॅन लाईन बिलिंग सैन्टर नोएडा (सूचना प्रौद्योगिकी खण्ड, नौएडा) आरिश अली स0अभि0(प्रशिक्षुु)(सीएस) 7290055839
आॅन लाईन बिलिंग सैन्टर नोएडा (सूचना प्रौद्योगिकी खण्ड, नौएडा) विशाल मलिक स0अभि0(प्रशिक्षुु)(सीएस) 7290055842
विनविमं0-2, नोएडा (नवसृजित) रिक्त सहा0अभि0 (आई0टी0)
विनविमं0-2, नोएडा (नवसृजित) शिव कुुमार सहा0अभि0(सं0)
विनविखं-2, नौएडा सुरेन्द्र पाल सिंह उ0अ0-5, नोएडा 7290055915
विनविखं-2, नौएडा राहुल पाण्डेय उ0अभि0-6, नोएडा 7290055916
विनविखं-2, नौएडा रिक्त उ0अभि0-7,नोएडा 7290055917
विनविखं-3, नौएडा पंकज शर्मा उ0अ0-10, नोएडा 7290055970
विनविखं-3, नौएडा राममुरत वर्मा उ0अ0-11, नोएडा 7290055971
विनविखं-3, नौएडा सै0शुजाअब्बासकाजमी उ0अभि0-12, नोएडा 7290055972
विविखं-4, नौएडा मुकेश मुकीम स0अभि0(प्रशिक्षु) (राज0) 9717754642
विविखं-4, नौएडा आलोक कुमार कुशवाहा स0अभि0(प्रशिक्षु) (इलेक्ट्रानिक्स) (राजस्व)
विविखं-4, नौएडा रिक्त उ0अ0-1, दादरी 7290056074
विविखं-4, नौएडा संजय कुमार शर्मा उ0अ0-2, दादरी(न0सृ0) 7290056053
विनविखं-8 नोएडा (नवसृजित) संजुल कुमार उ0अ0, जेवर 7290056054
विनविखं-8 नोएडा (नवसृजित) रिक्त उ0अ0-2
वि0वि0ख0-ग्रेटर
नोयडा शलभ गर्ग उ0अधि0, ग्रे0 नोएडा 7290056160
वि0वि0ख0-ग्रेटर
नोयडा अजय कुमार उ0अ0, दनकौर 09958691709
विनपरीखं-2 नोएडा (नवसृजित) मेहेर कुमार वर्मा सहा0अभि0(प्रशिक्षु)/ सहा0अभि0(मी-2) 7290055802
विनपरीखं-2 नोएडा (नवसृजित) शितांशु यादव सहा0अभि0(मी-3) 7290055803
विनपरीखं-2 नोएडा (नवसृजित) विजय कुमार सहा0अभि0(मी-4)दादरी 09818553850
विनपरीखं-2 नोएडा (नवसृजित) अनुज कुमार अग्रवाल सहा0अभि0(मी-8)जेवर 7290055808
विनपरीखं-2 नोएडा (नवसृजित) रिक्त सहा0अभि0(मी-9) 7290055809